Home หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

by education
หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Graduate Diploma Program in Teaching Profession)

ปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ : Grad.Dip.(Teaching Profession)

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปิดใช้หลักสูตรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งได้กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทันต่อความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันหลักสูตรฯ ได้เปิดใช้หลักสูตรครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
หรือประกอบอาชีพดังกล่าวอยู่แล้ว และต้องการ up skill)

1. ครูที่สอนในสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. บุคลกรทางการศึกษา
3. พนักงาน/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ประกอบอาชีพอิสระ

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดรายวิชาชีพครูบังคับ (มาตรฐานความรู้)

หมวดรายวิชาชีพครูบังคับ (มาตรฐานความรู้) 27 หน่วยกิต

หมวดรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ)

หมวดรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ) 7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

วิชาบังคับ เรียน 15 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้

การรับรองหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เกื้อ กระแสโสม
ผศ.ดร.ตรีคม พรมมาบุญ
ผศ.ดร.พนา จินดาศรี
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00