ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย      :  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  • ภาษาอังกฤษ   :  Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ภาษาไทย        ชื่อเต็ม :  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
  • ชื่อย่อ  :    ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  • ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Graduate Diploma (Teaching Profession)
  • ชื่อย่อ  :    Grad.Dip.(Teaching Profession)

ความสำคัญ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปิดใช้หลักสูตรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งได้กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทันต่อความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันหลักสูตรฯ ได้เปิดใช้หลักสูตรครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาชีพครูบังคับ (มาตรฐานความรู้) 27  หน่วยกิต
 1015101        ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5)
1015202        ปรัชญาการศึกษา  2(1-2-3)
1005103        ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
1055204        จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
1025105        การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
1025106        การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
1045107        การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1035108        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
  1045109        การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 1015110        การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ)      7  หน่วยกิต
 1004801        ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(150)
 1004802        ปฏิบัติการสอน 1 3(240)
  1004803        ปฏิบัติการสอน 2 3(240)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                           34  หน่วนกิต

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ครูที่สอนในสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
  • บุคลกรทางการศึกษา
  • พนักงาน/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ประกอบอาชีพอิสระ

การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

959 total views, 1 views today