หน้าแรก ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.อุดม หอมคำ

อาจารย์

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ (ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
หรือประกอบอาชีพดังกล่าวอยู่แล้ว และต้องการ up skill)

1.นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
2.นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
3.นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
4.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนการสอน
5.อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
6.นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

2.หมวดวิชาสัมพันธ์
3.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4.วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การรับรองหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.นุชจรี บุญเกต

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผศ.ดร.อุดม หอมคำ

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00