ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย      :  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Information and Communications Technology  in Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย        ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)
 • ชื่อย่อ  :            ค.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)
 • ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Education (Information and Communications Technology in Education)
 • ชื่อย่อ  :            M.Ed. (Information and Communications Technology in Education)

ความสำคัญ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการวิจัย สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ตลอดจนความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก2  (หน่วยกิต)

แผน ข (หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 7 7
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
    3.1 วิชาบังคับ 9 9
    3.2 วิชาเลือก 8 14
4. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12 6
รวมหน่วยกิต 36 36

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
 • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
 • นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนการสอน
 • อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

1,969 total views, 4 views today