หน้าแรก บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายคมสัน สุพรรณภพ

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

นางสาวพรนิดา สัชชานนท์

ฝ่ายงานธุรการ

นางวรนุช อุสาคู

ฝ่ายงานสารบรรณ

นางประภาพร ปลายแก่น

ฝ่ายงานประชุมและงานเลขา

นางสาวอรณภัทร ดุจจานุทัศน์

ฝ่ายงานบุคคล

นางสาวสุพรรษา เหลือถนอม

ฝ่ายงานการเงิน

นางนันทิยา สุพรรณภพ

ฝ่ายงานนโยบายและแผน

นายโกวิทย์ พันธ์จรุง

ฝ่ายงานพัสดุ

นายณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดี

ฝ่ายงานโสตทัศนศึกษา/หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นายคณภัทร พวงจินดา

ฝ่ายงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ

นายคงคม สืบสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ/งานหลักสูตร

นายสุระเดช นวะสิมัยนาม

ฝ่ายงานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายพีรดนย์ สุวรรณพานิช

ฝ่ายงานผลการเรียน/ตารางเรียน/สาขาวิชาการประถมศึกษา/กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

นายนิสิทธิ์ชน เกษฎา

ฝ่ายงานแนะแนวการศึกษา/งานประชาสัมพันธ์/สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา/กลุ่มวิชานวัตกรรมฯ

นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน

หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/SIL3-4/การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

นายวิทวัส อาโยวงษ์

ฝ่ายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/SIL1/งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

นายทศพร แก้วเหมือน

ฝ่ายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/SIL2/สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

นายสำเร็จ สาคเรศ

ฝ่ายงานบัณฑิตศึกษา/กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

นางสาววิภาวรรณ บุญรอด

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา/สาขาวิชาพลศึกษา

นายเอกราช สร้อยจิตร

สาขาวิชาพลศึกษา

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00