ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายคมสัน สุพรรณภพ

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

นางสาวพรนิดา สัชชานนท์

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานธุรการ

นางวรนุช อุสาคู

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานสารบรรณ

นางประภาพร ปลายแก่น

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานประชุมและงานเลขา

นางสาวอรณภัทร ดุจจานุทัศน์

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานบุคคล

นางสาวสุพรรษา เหลือถนอม

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานการเงิน

นางนันทิยา สุพรรณภพ

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานนโยบายและแผน

นายโกวิทย์ พันธ์จรุง

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานพัสดุ

 

นายณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดี

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานโสตทัศนศึกษา/หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

 

นายคณภัทร พวงจินดา

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ฝ่ายวิชาการ

นายคงคม สืบสิทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ/งานหลักสูตร

นายสุระเดช นวะสิมัยนาม

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 นายพิีรดนย์ สุวรรณพานิช

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานผลการเรียน/ตารางเรียน/สาขาวิชาการประถมศึกษา/กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

นายนิสิทธิ์ชน เกษฎา

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานแนะแนวการศึกษา/งานประชาสัมพันธ์/สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา/กลุ่มวิชานวัตกรรมฯ

นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน

ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/SIL3-4/การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

นายวิทวัส อาโยวงษ์

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/SIL1/งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

นายทศพร แก้วเหมือน

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/SIL2/สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

นายสำเร็จ สาคเรศ

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานบัณฑิตศึกษา/กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

นางสาววิภาวรรณ บุญรอด

ตำแหน่ง : ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา/สาขาวิชาพลศึกษา

467 total views, 4 views today