ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี

             ผศ.เกื้อ  กระแสโสม

วีดีโอแสดงวิสัยทัศน์ ผลงาน แผนการ  บริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์

          ผศ.ตรีคม  พรมมาบุญ 

วีดีโอแสดงวิสัยทัศน์ ผลงาน แผนการบริหาร จัดการ และแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์

            ผศ.บุญเลี้ยง  ทุมทอง 

วีดีโอแสดงวิสัยทัศน์ ผลงาน แผนการบริหาร จัดการ และแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์

   ผศ.พนา  จินดาศรี

  วีดีโอแสดงวิสัยทัศน์ ผลงาน แผนการบริหาร จัดการ และแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์

__________________________________________________________________________________________________________________                 

 

คำชี้แจง

จาก ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2564  คณะกรรมการสรรหาเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์ถึงผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีได้นั้น บุคลากรสามารถยืนยันตัวตนและส่งคำถามได้ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ ตามลิงก์ต่อไปนี้

วิธี Login เข้าสู่ระบบเพื่อส่งคำถาม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

แบบฟอร์ม

 

 

 

 

 

 

 

 

2,010 total views, 1 views today