เอกสารดาวน์โหลด

  • ขออนุญาตให้อาจารย์เข้าติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-sil2 ดาวน์โหลด
  • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-2-Sil2 ดาวน์โหลด
  • คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน-2-SIL2 ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดการติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL 2) ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน-2-SIL-2 ดาวน์โหลด
  • แบบคำร้องขอออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา-ฉบับปรับ ดาวน์โหลด
  • ขอเปลี่ยนโรงเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน-ฉบับปรับ ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา รหัส 62

สำหรับนักศึกษา รหัส 63

  • คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-SIL1  ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-1SIL-1  ดาวน์โหลด
  • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์-และผู้ช่วยอาจารย์นิเทศก์-ปฎิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน-1 ดาวน์โหลด

 

 

1,574 total views, 3 views today