..

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2562 ออกไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2562 ออกไป เนื่องจากทรงห่วงใยบัณฑิตและครอบครัวบัณฑิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม  ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอเลื่อนการรายงานตัว (เพิ่มเติม) และการฝึกซ้อมพิธีฯ ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2562 ออกไปก่อน 1,061 total views, 32 views today

1,061 total views, 32 views today

ข่าวทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยบัณฑิตทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และเข้าระบบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวผ่านทางเว็ปไซต์ http://bundit.srru.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ โทร. 044-041542 (หมายเหตุ : กำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการในวันรับจริง ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลจากทางส่วนกลางแล้ว) 210 total views, no views today

210 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 273 total views, no views today

273 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใน มุทิตา การสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใน มุทิตา การสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย “กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 512 total views, 1 views today

512 total views, 1 views today

ข่าวการอบรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้นพื้นฐาน วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมสำหรับนักศึกษา                    ลงทะเบียนเข้าร่วมสำหรับอาจารย์/คณะอนุกรรมการ/ครู 682 total views, 2 views today

682 total views, 2 views today

ข่าวการอบรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม คลิ๊ก โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  รับชมวีดีโอการบรรยาย       165 total views, 1 views today

165 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักสูตรการผลิตครู”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักสูตรการผลิตครู” ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   354 total views, no views today

354 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน