ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คระครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การดำเนินการตามข้อหารือของมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.การอนุมัติผลการรเียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 3.การขออนุญาติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ของอาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา 1,101 total views, no views today

1,101 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบมาระการประชุม ดังนี้ 1.เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 378 total views, no views today

378 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การดำเนินการจัดสอบปลายภาครายวิชาภาษาและวัฒนธรรม 2.ผลการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมในแต่ละสัปดาห์ 3.ร่างตารางการจัดสอบปลายภาค 4.เกณฑ์การให้คะแนน 174 total views, no views today

174 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู และเตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศก์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 49 คน จัดขึ้น ณ อาคารลานช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 121 total views, 1 views today

121 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส” ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความรู้การประกอบวิชาชีพในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสถานที่จัดการอบรมและถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 381 total views, no views today

381 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 251 total views, no views today

251 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนะแนว Unicef แบบมีส่วนร่วม ภายไต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนะแนว Unicef แบบมีส่วนร่วม ภายไต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ – เพื่อพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย มีความรู้ [อ่านต่อ..]

209 total views, no views today