ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส” ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความรู้การประกอบวิชาชีพในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสถานที่จัดการอบรมและถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 249 total views, 8 views today

249 total views, 8 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 201 total views, 2 views today

201 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนะแนว Unicef แบบมีส่วนร่วม ภายไต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการอิงสมรรถนะตามแนะแนว Unicef แบบมีส่วนร่วม ภายไต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ – เพื่อพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย มีความรู้ [อ่านต่อ..]

151 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL1) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (SIL1) ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมเป็นเกียรติโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง และเพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 112 total views, no views today

112 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

นิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันนี้ (14 ก.พ. 2563) เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณาจารย์ ร่วมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชา จัดโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชา ได้นำเสนอผลงานที่ตนเองได้ออกไปปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาต่าง ๆ [อ่านต่อ..]

120 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักส฿ตรหลายท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 103 total views, no views today

103 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3    150 total [อ่านต่อ..]

150 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น -สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 -แนวทางและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ [อ่านต่อ..]

130 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมสัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง 2.เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา   Cr.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 156 total views, [อ่านต่อ..]

156 total views, no views today