ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา 2. รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 3. การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ [อ่านต่อ..]

321 total views, 33 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ การจัดโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สานสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 2565 การเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน คณะครุศาสตร์ 1,382 total views, no views today

1,382 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ” โดยมี ดร.นุชจรี บุญเกตุ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ต่ออธิการบดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2.ผู้เข้าอบรมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะแต่ละหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการจัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษาะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมินในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.ผู้เข้าอบรมมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู [อ่านต่อ..]

306 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื่อสายเขมร โดยมีคณะจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ชั้น 2 อาคาร 41 หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 1,515 total views, no views today

1,515 total views, no views today