ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีจุดเทียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การจัดงาน “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” ครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 228 total views, 64 views today

228 total views, 64 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร4ปี)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร4ปี) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 521 total views, 2 views today

521 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 2.รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ งวดที่ 1 [อ่านต่อ..]

483 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

วันนี้ (23 กันยายน) เวลา 14.00 น. ณ ศาลตายายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ดำรงรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีแซนโฎนตาของชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องจูน เครื่องแซน เพื่อมาประกอบพิธี ซึ่งในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแซนโฎนตา และพิธีแซนโฎนตา ทั้งนี้ นางอุดมลักษณ์ ปทุมรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นางสาวอรุณี แซ่เล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ นางสาวธมลวรรณ [อ่านต่อ..]

515 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนารายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

วันที่ 14 กันยายน 2562 อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาครูได้สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค หลังจากไปศึกษา สังเกตการสอนของครูและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครูและโรงเรียน การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน โดยแบ่งการสัมมนาเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41               1,332 total views, no [อ่านต่อ..]

1,332 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การสอบ Post-test โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์จัดการสอบ Post-test โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-5 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   2,008 total views, no views today

2,008 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ (อิงสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์  (องสมรรถนะ) ปีการศึกษา 2562(กิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในวิชาชีพครูโดยใช้สมรรถนะ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในอนาคต 3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และเจ้าหน้าที่จำนวน 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต [อ่านต่อ..]

512 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธษนในพิธีเปิด จัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร41 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒ โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย [อ่านต่อ..]

1,149 total views, 1 views today