ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีปิดกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 19.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการประกวดแสตนเชียร์ของแต่สี ซึ่งแต่ละสีสามารถสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร ต่างโชว์ไม้เด็ดของตัวเองออกมาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม จากนั้นสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงผลการจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขัน 262 total views, 6 views today

262 total views, 6 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กีฬา “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 ธันวาคม  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ปี คือ สีม่วง สีเหลือง สีเขียว และสีชมพู ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬา 5 ชนิด คือ ฟุตซอลชาย-หญิง วอลเล่บอลชสย-หญิง เซปักตระก้อชาย-หญิง บาสเกตบอลบอลชายและกีฬาพื้นบ้าน และมีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ในการจัดกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา [อ่านต่อ..]

116 total views, 4 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 4 551 total [อ่านต่อ..]

551 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3อาคาร 41 โดยมีรเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของอ.ผ่องนภา พรหมเกษ 3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์ ของ อ.ปิยนันท์ พูลโสภา 4.การขอกู้กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของ น.ส.บุษยาพรรณ เรียงนาม (ครูโรงเรียนสาธิตฯ) [อ่านต่อ..]

224 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 3 222 total views, 3 views today

222 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.แนะนำอาจารย์ใหม่/การแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 2.สรุปการจัดสรรงบประมาณคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3.การลงทะเบียนเรียน 4.การแก้ไขผลการเรียน 5.ระเบียบวินัยในชั้นเรียน 6.แนวทางการจัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน 7.งบประมาณพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 8.การขอรับการสนับสนุนของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้กับนักศึกษา 9.รับรองรายงานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 [อ่านต่อ..]

577 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โดยจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันที่ 16-27 ธันวาคม 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ [อ่านต่อ..]

311 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องรับรองวิทยาการ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 2.พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติผลการเรียน 3.พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 410 total views, 2 views today

410 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม-ตุลาคม 2562 2.สรุปการจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม-ตุลาคม 2562 3.รายงานภาพรวมการปฏิบัติงาน สภาพปัญหา และ ข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ แต่ละฝ่ายงาน 4.คำสั่งมอบหมายภาระงานคณะครุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

423 total views, 2 views today