ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนารายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

วันที่ 14 กันยายน 2562 อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาครูได้สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค หลังจากไปศึกษา สังเกตการสอนของครูและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครูและโรงเรียน การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน โดยแบ่งการสัมมนาเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41               1,184 total views, 69 views [อ่านต่อ..]

1,184 total views, 69 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การสอบ Post-test โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์จัดการสอบ Post-test โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-5 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   2,004 total views, no views today

2,004 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ (อิงสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์  (องสมรรถนะ) ปีการศึกษา 2562(กิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในวิชาชีพครูโดยใช้สมรรถนะ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในอนาคต 3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และเจ้าหน้าที่จำนวน 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต [อ่านต่อ..]

505 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธษนในพิธีเปิด จัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร41 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒ โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย [อ่านต่อ..]

1,142 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์การกีฬา 2.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี 3.การแก้ไขผลการเรียน 4.การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 499 total views, 2 views [อ่านต่อ..]

499 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน อ.ดร.ประยงค์ หัถตพรหม เป็นประธานการตรวจประเมิน อ.ดร.ภัทระ อิทระคำแหง กรรมการ อ.ดร.วิจิตร โพธิสาร กรรมการและเลขานุการ นายคงคม สืบสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 234 total views, 1 views today

234 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

?ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (คณะครุศาสตร์) ? วันเสาร์เวลา 13.00-16.00น. ?และวันอาทิตย์เวลา 09.00-12.00 น. ? เริ่ม 13 กรกฎาคม 2562ถึง 15 กันยายน 2562 ? ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 446 total views, 1 views today

446 total views, 1 views today