ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเสนอโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) 319 total views, 32 views today

319 total views, 32 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม กังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 2.สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 3.การจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 57 total views, 2 views [อ่านต่อ..]

57 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิต กิจกรรมการสัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL 2) โดยนักศึกษาทั้ง 19 สาขาได้นำหัวข้อการสัมมนา เรื่องบทบาทหน้าที่ครูกับการพัฒนาผู้เรียนและนำเสนอ ณ นิทรรศการของแต่ละสาขาวิชา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์วิชาครูระหว่างสาขาวิชา ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมนิทรรศการหลังฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2) ให้กับนักศึกษาได้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการสัมมนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ครูกับการพัฒนาผู้เรียน จัดขึ้น ณ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

860 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (วาระพิเศษ)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2.งานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 3.การเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560     [อ่านต่อ..]

950 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (วาระพิเศษ)

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 2.พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายววันสวรรคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    378 total views, no views [อ่านต่อ..]

378 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องพัฒนาทักษะกีฬาฟุุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องพัฒนาทักษะกีฬาฟุุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคาบ โรงเรียนตะตึงไถง โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง โรงเรียนบ้านโคกทม และโรงเรียนบ้านกระดาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่างมีคุณภาพ 2.เพื่อให้เรียนสามารถนำองค์ความรู้/เทคนิค ของกีฬาฟุตบอลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล [อ่านต่อ..]

247 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร ๔ ปี

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี ห้กับตัวแทนสาขาวิชา เพื่อให้อาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 160 total views, no views today

160 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Freshy EDU Star Awards 2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ “Freshy EDU Star Awards 2020 โดยมีตัวแทนผู้เข้าประกวดทั้ง 5 สาขาของคณะครุศาสตร์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยมีวัถตกุประสงค์ของการจัดโครงการ 1.เพื่อพัฒนานักศึกษาในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก 2.เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 3.เพื้่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41   ถ่ายภาพ : ศิรวุฒิ [อ่านต่อ..]

527 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ  คณบดีคณครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมงาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย   418 total views, no views today

418 total views, no views today