ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญา ( 4 ปี)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญา ( 4 ปี) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาตรบัณฑิตทั้ง 19 หลักสูตร เข้าร่วมรับฟังในการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 2,743 total views, 2 views today

2,743 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำบุญตักบาตรอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมตักบาตรในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ ได้ก่อสรา้งอาคารขนาดเล็ก (ชั่วคราว) บริเวณทิศตะวันตก เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยจัดงานขึ้น ณ บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์ 187 total views, 1 views today

187 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธฺ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   349 total views, no views today

349 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. การขออนุญาตแก้ไขระดับคะแนนและผลการเรียน รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู รหัสวิชา EEDU 621501 ของอาจารย์ศิริพร เกตุสระน้อย 2. การขออนุญาตแก้ไขระดับคะแนนและผลการเรียน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา รหัสวิชา 1012103t ของอาจารย์ [อ่านต่อ..]

1,676 total views, no views today

ข่าวจากงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563 1,910 total views, no views today

1,910 total views, no views today