ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 2.การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน 161 total views, no views today

161 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ประพาน: เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ : กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร : กรรมการและเลขานุการ [อ่านต่อ..]

637 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการตรวจประเมินสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย: เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา : กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ : กรรมการและเลขานุการ 4.นายสุรเดช นวะสิมัยนาม [อ่านต่อ..]

173 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการตรวจประเมินสาขาวิชาพลศึกษา 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม: เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง : กรรมการ 3.ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์ : กรรมการและเลขานุการ 4.นายทศพร แก้วเหมือน : [อ่านต่อ..]

67 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 กรรมการตรวจหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด : เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พินศรี : กรรมการ 3.ดร.วิจิตรา โพธิสาร  : กรรมการและเลขานุการ [อ่านต่อ..]

67 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง : เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.ดร.อุดม หอมคำ : กรรมการ 3.ดร.ศรัญญา นาเหนือ  : กรรมการและเลขานุการ 4.นายทศพร แก้วเหมือน : [อ่านต่อ..]

177 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 สาขาวิชาการประถมศึกษา 1.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม : เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า : กรรมการ 3.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา  : กรรมการและเลขานุการ 4.นายพีรดนย์ สุวรรณพานิช : ผู้ช่วยเลขานุการ [อ่านต่อ..]

85 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ : เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.อาจารย์นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ : กรรมการ 3.อาจารย์ดร.ทรงเดช สอนใจ  : กรรมการและเลขานุการ 4.นางนันทิยา [อ่านต่อ..]

721 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมแบ่งปันสิ่งของ ณ “ตู้ปันสุข นักศึกษา” หน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้ง “ตู้ปันสุขนักศึกษา” บริเวณสำนักงานคณบดีคณคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน และของใช้  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของสามารถนำมาใส่ในตู้ดังกล่าวได้วันนี้ เป็นต้นไป 151 total views, no views today

151 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา กรรมการและเลขานุการ นายชูสกุล [อ่านต่อ..]

230 total views, no views today