ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื่อสายเขมร โดยมีคณะจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ชั้น 2 อาคาร 41 หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 1,408 total views, 30 views today

1,408 total views, 30 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 1.อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ กรรมการ 3.อาจารย์วิจิตรา โพธิสาร กรรมการ 4.นายคงคม [อ่านต่อ..]

3,314 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ กระแสโสม กรรมการ [อ่านต่อ..]

180 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.วิจิตรา [อ่านต่อ..]

299 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1.อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ กรรมการ 3.อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า กรรมการ 4.นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน/นายทศพรแก้วเหมือน ผู้ช่วยเลขานุการ [อ่านต่อ..]

565 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย ประธานการตรวจประเมิน 2.อาจารย์ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ กรรมการ 3.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา กรรมการ 4.นายชูสกุล เกษฎา [อ่านต่อ..]

145 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ กรรมการ 4.นางนันทิยา สุพรรณภพ [อ่านต่อ..]

253 total views, no views today