ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่1006/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 2.การขอเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ของ อ.สุพัตรา คำสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรและการสอน 4.การขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา [อ่านต่อ..]

1,224 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 3.การแก้ไขผลการเรียน 1,272 total views, no views [อ่านต่อ..]

1,272 total views, no views today