ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 2,850 total views, no views today

2,850 total views, no views today

ประกาศ

การประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายงานการปฏิบัติงาน/ปัญหา/ข้อเสนอแนะในแต่ละฝ่าย 2.งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 3.การเตรียมงานโครงการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 4.การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 705 total [อ่านต่อ..]

705 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียวาระการประชุม ดังนี้ 1.บันทึกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) 2.งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 3.การแก้ไขผลการเรียน 4.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา         1,147 total views, no [อ่านต่อ..]

1,147 total views, no views today

ข่าวผลงานทางวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิ ศรีประดิษฐ์  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”       1,815 total views, 1 views today

1,815 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (10021021t) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การจัดทำเอกสารประกอบการสอน 2.รายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 3.พิจารณาอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 2,461 total views, [อ่านต่อ..]

2,461 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-15.00 น. อาจารย์พัชรี เขตต์จะโป๊ะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41     3,235 total views, no views today

3,235 total views, no views today