ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (1004801t)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุก่าร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (1004801t) ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจารณาการจัดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 2.พิจารณาคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 3.พิจารณาแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาตกหล่น (นักศึกษาหลักสูตรเก่า พ.ศ.2555) 553 total views, 3 views today

553 total views, 3 views today

ประกาศ
ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะครุศาสตร์มีนักศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขาพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิยาศาสตร์การกีฬา รวมจำนวน 300 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ศึกษาใหม่ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก มีระบบการจัดการศึกษา และมีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้อีกมากมาย ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น [อ่านต่อ..]

2,327 total views, no views today