ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่  28 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 2.การแก้ไขผลการเรียน 3.สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย 4.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งสำเนาหนังสือ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง [อ่านต่อ..]

2,148 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2559-2560 ระยะที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี 2559-2570 เพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่องค์ผู้ใช้ครู จำนวน 47,390 คน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐ ที่มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ คะแนนผลสอบ O-NET และ [อ่านต่อ..]

2,774 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การขอเบิกทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของ อ.ดร.บุญทวี อิ่มบุญตา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 2.การขอรับค่าตอบแทนการทำผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 3.การขอรับค่าตอบแทนการนำเสนอผลงานวิจัย ของ ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง [อ่านต่อ..]

3,376 total views, no views today

ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานร้อยรัก รวมใจ สายสายใยรัก มุทิตา ประจำปี 2561

ขอเชิญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานร้อยรัก รวมใจ สายสายใยรัก มุทิตา ประจำปี 2561 จึงขอความอนุเคราะห์ท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าว ลงชื่อได้ที่โต๊ะลงชื่อ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 2,189 total views, no views today

2,189 total views, no views today