ข่าวทั่วไป

การประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 2.คำอธิบายรายวิชา 3.การจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 4.เกณฑ์การให้คะแนน 1,856 total views, [อ่านต่อ..]

1,856 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) (ุรุ่นตกหล่น) ชั้นปีที่ 5  ณ ห้องช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 จุดประสงค์ในการจัดโครงการ 1.. เพื่อนำเสนอการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน [อ่านต่อ..]

1,780 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีท่านคณะกรรมการดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ท. ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต [อ่านต่อ..]

2,008 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การปฐมนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติการในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีตกหล่น)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติการในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีตกหล่น) โดยมีนักศึกษาจำนวนเข้าร่วมทั้งหมด 38 คน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 1,289 total views, no views today

1,289 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษา ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการรับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 457 total views, [อ่านต่อ..]

457 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ บูรณาการโครงงานฐานวิจัย (PBL-RBL) Coaching บนฐานจิตตปัญญาศึกษาให้แก่นักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์และสามารถนำวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ โดยพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ สนองพระบรมราโชบายและบรรลุเป้าประสงค์ตามของพันธกิจมหาวิทยาลัยต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ 263 total views, [อ่านต่อ..]

263 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมวันวานที่พากเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวานที่พากเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิให้กับ ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์ โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและได้มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 1,470 total views, no views today

1,470 total views, no views today