ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าว นับคะแนนเมื่อเวลา 15.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้แก่ หมายเลข 2 อาจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ได้คะแนนทั้งสิ้น 29 คะแนน หมายเลข 7 อาจารย์ ดร.ตรีคม พรมมาบุญ ได้คะแนนทั้งสิ้น 27 คะแนน หมายเลข 8 อาจารย์สุรเดช โพธิกุล ได้คะแนนทั้งสิ้น [อ่านต่อ..]

3,193 total views, no views today

ประกาศ

เลือกตั้ง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ทุกท่าน ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ โถงทางเดินชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ รายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์   1,126 total views, no views today

1,126 total views, no views today

ประกาศ

โครงการวิเคราะห์และพัฒนาความสำเร็จของโครงการประชารัฐเพือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ จำปา อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ และ อาจารย์พัชรา พานทองรักษ์  ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์และพัฒนาความสำเร็จของโครงการประชารัฐเพือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1,949 total views, no views today

1,949 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้บริหาร ในโครงการกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 2.ได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางด้านกีฬาและสุขภาพร่วมกัน 3.ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 1,852 total views, no [อ่านต่อ..]

1,852 total views, no views today

ประกาศ
ข่าวทั่วไป

กิจกรรมการประถม…โอมฮัก รักษ์ประเพณี ลอยประทีป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “การประถม…โอมฮัก รักษ์ประเพณี ลอยประทีป” จัดขึ้นโดย สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และนักเรียน เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่ออธิบายถึงคุณค่าของน้ำ  หรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ 2,692 total views, [อ่านต่อ..]

2,692 total views, no views today