ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การเตรียมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 5   403 total views, 1 views [อ่านต่อ..]

403 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การแข่งขันกีฬาสีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน งานเทศกาล สานสัมพันธ์ชาวม่วง – เขียว ประจำปี 2562″มีการแข่งขันกีฬาสี (กีฬาฮาเฮ แอโรบิคแดนซ์ และประกวดกองเชียร์) ณ โรงยิมส์หลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 466 total views, 3 views today

466 total views, 3 views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการ”เทคนิคการเขียนบทความและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการ”เทคนิคการเขียนบทความและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ผู้อำนวยการศูนย์นววัตกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ บรรณาธิการบริหาร วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 523 total views, no views today

523 total views, no views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่ง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 2.สรุปยอดเงินคงเหลือ ในบัญชีกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณคะรุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

414 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวารการประชุม ดังนี้ 1.การยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู 2.โครงก่ารยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 หลักสูตร 1 โรงเรียน 348 total views, no views today

348 total views, no views today