ข่าวทั่วไป
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา ภายไต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ท้องถิ่น Plus”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมทัณฑวาลธิเธียร์เตอร์ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตัวแทนนักศึกษา คณะครุศาสตร์นำเสนอผลงานตามโครงการ ออมสินยุวพัฒน์ โดยเลือกผลิตภัณฑ์จากกล้วยพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักศึกษาและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทรมัตตุการคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ และอาจารย์พัชรี เขตต์จะโป๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ   279 total views, no views today

279 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

อาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คระครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโคงการ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสา 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมสาธารณะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ 3.เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างโรงเรียนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียน 4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนและชุมชนบ้านราวนคร 501 total views, no views today

501 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี้ 1.หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี 2.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 3.การเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4.รายวิชาการสังเกตการณ์สอน 493 total views, no views today

493 total views, no views today