ข่าวทั่วไป

ปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 (คณะครุศาสตร์) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดำเนินการจัด โครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษา ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการรับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด  – ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ) ในหัวข้อ “ภาพลักษณ์นักศึกษาครูที่ดี” (ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ) -บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย” [อ่านต่อ..]

165 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประะชุม ดังนี้ 1.ผลการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ 2.กิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนเชิงพื้นที่/บทบาทคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมแต่ละโรงเรียน/ขั้นตอนและการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.กิจกรรมอบรมหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา/กำหนดการและการลงทะเบียน 700 total views, no views today

700 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคร 41 โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้ 1.การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2562 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 3.การขอแก้ไขผลการเรียน 142 total views, no views today

142 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สานสอนรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม2561-31 มีนาคม 2562) ประจำงบประมาณ 2562 175 total views, no views [อ่านต่อ..]

175 total views, no views today