ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การสอบ Post-test โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์จัดการสอบ Post-test โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-5 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   2,072 total views, no views today

2,072 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง  เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้คณาจารย์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และผู้สนใจทั่วไป  ได้รับความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  แนวทางและเทคนิค  การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  และการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  ระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้คณาจารย์  และผู้สนใจทั่วไป  สามารถเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  สำหรับลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลและเป็นที่ยอมรับได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ จัดขึ้น [อ่านต่อ..]

111 total views, no views today

ข่าวการอบรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้นพื้นฐาน วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมสำหรับนักศึกษา                    ลงทะเบียนเข้าร่วมสำหรับอาจารย์/คณะอนุกรรมการ/ครู 758 total views, no views today

758 total views, no views today

ข่าวการอบรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม คลิ๊ก โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  รับชมวีดีโอการบรรยาย       391 total views, no views today

391 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักสูตรการผลิตครู”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักสูตรการผลิตครู” ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   416 total views, no views today

416 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ (อิงสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์  (องสมรรถนะ) ปีการศึกษา 2562(กิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในวิชาชีพครูโดยใช้สมรรถนะ 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในอนาคต 3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และเจ้าหน้าที่จำนวน 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต [อ่านต่อ..]

580 total views, no views today