ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 2.รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ งวดที่ 1 [อ่านต่อ..]

611 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ “

วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงาน “ ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะครุศาสต์ มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ๓ท่าน ๑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ศรีเมืองธน ๓.ดร.เดชกุล มัทวานุกูล เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงให้การยกย่องเชิดชู [อ่านต่อ..]

224 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) โดยวาระสำคัญเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนและรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 222 total views, no views today

222 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

วันนี้ (23 กันยายน) เวลา 14.00 น. ณ ศาลตายายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ดำรงรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีแซนโฎนตาของชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องจูน เครื่องแซน เพื่อมาประกอบพิธี ซึ่งในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแซนโฎนตา และพิธีแซนโฎนตา ทั้งนี้ นางอุดมลักษณ์ ปทุมรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นางสาวอรุณี แซ่เล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ นางสาวธมลวรรณ [อ่านต่อ..]

578 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเผยแพร่ความรู้การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีแซนโฎนตา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 10.49 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีแซนโฎนตา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะผู้บริหาร คณบดี  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องเซ่นไหว้มากราบไหว้บรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประเพณีแซนโฎนตา ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ 2. เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรัก ความสามัคคี และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ถ่ายภาพ:ชูสกุล เกษฎา 275 total [อ่านต่อ..]

275 total views, no views today