ประกาศ
ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ค.บ.5ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 940 คน จาก 18 หลักสูตร ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้กับนักศึกษา [อ่านต่อ..]

154 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.แนวคิดการเรียนรู้ด้วย E-Learning 2.วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 184 total views, no views [อ่านต่อ..]

184 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1(SL1) (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จัทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1(SL1) (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และชี้แจงกระบวนการออกสังเกตการสอนในโรงเรียนให้เป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1เวลา 08.30-10.00 น. กลุ่มที่ 2 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 [อ่านต่อ..]

133 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2561 รอบที่ 1

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2561 รอบที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CLIL+PBL+CBL เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน 2.เพื่อพัฒนาการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง(ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ) 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณาจารย์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในมิติการเรียนรู้และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 92 total views, no views today

92 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีและพิธีสมโภชน์องค์กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีจากโนงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เคลื่อนไปยังหอประชุมใหญ่ และร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินใหญ่ โดยกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ  วัดบรมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญและเกิดความศรัทธาในประพุทธศาสนาพร้อมทั้งสืบทอดประเพณีการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงสืบไปนั้น 174 total views, no views today

174 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 บุคคลกรคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน “วันปิยมหาราช” และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 125 total views, no views today

125 total views, no views today