ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบมาระการประชุม ดังนี้ 1.เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 382 total views, no views today

382 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 63 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีและในฐานะ กรรมการโครงการ กองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พี่น้องประชาชน ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองคันนา บ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์   Cr.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 65 total views, 1 views today

65 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การดำเนินการจัดสอบปลายภาครายวิชาภาษาและวัฒนธรรม 2.ผลการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมในแต่ละสัปดาห์ 3.ร่างตารางการจัดสอบปลายภาค 4.เกณฑ์การให้คะแนน 175 total views, no views today

175 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู และเตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศก์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 49 คน จัดขึ้น ณ อาคารลานช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 121 total views, no views today

121 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส” ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความรู้การประกอบวิชาชีพในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสถานที่จัดการอบรมและถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 384 total views, no views today

384 total views, no views today