ข่าวจากงานบุคคล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดาวน์โหลด                             481 total views, 1 views today

481 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวทั่วไป

การประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 มีนาคม2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กิจกรรมเสริมความเป็นครู 2.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3.แนวทางการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP 4.แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5.แนวทางการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน SIL 2 331 total views, no views [อ่านต่อ..]

331 total views, no views today