ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร เข้าพบนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยจัดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 1.การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่เข้ากิจกรรมปฐมนิเทศประจำห้องสาขาตามที่กำหนดไว้ โดยคณะดำเนินการคัดกรอง วัดอุณภูมิ ก่่อนนำนักศึกษาขึ้นไปยังห้องสาขาต่างๆ 2.การจัดกิจกรรมในภาคเช้า มีการจัดเป็นรูปแบบเวียนฐานของคณะผู้บรรยาย ซึ่งคงให้นักศึกษาใหม่อยู่ประจำห้องสาขา 3.การจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโรโรนา 2019 896 total views, no views today

896 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กำหนดการเข้ารับการประเมินฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0305/2563 2.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 บนระบบออนไลน์ 547 total views, no [อ่านต่อ..]

547 total views, no views today