ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563

วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธิ์ กำหนดตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผฏิบัติการประจำปี และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     385 total [อ่านต่อ..]

385 total views, no views today

ประกาศ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ประจำปี 2563

**บุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ประสงค์เข้าร่วมงาน ลงชื่อได้ที่โต๊ะลงชื่อปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์** 149 total views, no views today

149 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดูแล ติดตามและสร้างแรงบัลดาลใจ และเพื่อสร้างรูปแบบการผลิตครูที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และความร่วมมือกับชุมชนและน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และคณะเป็นทีมวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร [อ่านต่อ..]

445 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ” (รอบบ่าย)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ” โดยในภาคบ่ายจะเป็นนักศึกษาและคณาจารย์ประจำ สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา , สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา,กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา, และกลุ่มทดสอบและวิจัยทางการศึกษา โดยมีพิธีการมอบทุนการศึกษากองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมกปลูกต้นไม้ โดยคณาจารย์และนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 243 total views, no views today

243 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ” (รอบเช้า)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ” โดยในภาคเช้าจะเป็น นักศึกษาและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาการประถมศึกษา คณาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว, กลุ่มพื้นฐานและบริหารการศึกษา, และหลักสูตรและการสอน โดยมีพิธีการมอบทุนการศึกษากองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมกปลูกต้นไม้ โดยคณาจารย์และนักศึกษา  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 232 total views, no views today

232 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาครู เนื่องจากเป็นโครงการสำหรับกิจกรรมเสริมความเป็นครูทีมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จัดขุึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41     510 total views, no views today

510 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา เป็นการพัฒนาการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจวิชาการด้านพลศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักศึกษากล้าแสดงออก ในเชิงวิชาการ ต่อสาธารณชน และฝึกให้มีความสามารถในการจัดงานด้านวิชาการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ จัดขึ้น ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 256 total views, no views today

256 total views, no views today