ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Freshy EDU Star Awards 2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ “Freshy EDU Star Awards 2020 โดยมีตัวแทนผู้เข้าประกวดทั้ง 5 สาขาของคณะครุศาสตร์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยมีวัถตกุประสงค์ของการจัดโครงการ 1.เพื่อพัฒนานักศึกษาในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก 2.เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 3.เพื้่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41   ถ่ายภาพ : ศิรวุฒิ [อ่านต่อ..]

743 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ  คณบดีคณครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมงาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย   521 total views, no views today

521 total views, no views today

ประกาศ
ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 585 total views, no views today

585 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แจ้งการจัดสรรลิขสิทธิ์ Zoom Application

การจัดสรรลิขสิทธิ์ Zoom Application เพื่อการประชุมทางไกล (Conference) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือดำเนินกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ตามภารกิจ โดยไม่จำกัดระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง หรือจำนวนครั้งในการใช้งาน ติดต่อการใช้งาน Zoom Application ได้ที่ แบบฟอร์ม การขอใช้งานโปรแกรม Zoom ตรวจสอบตารางการใช้งาน   หรือติดต่อ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ 446 total views, 1 views today

446 total views, 1 views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2563  ที่บริเวณพื้นที่ศาลตายายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งานครั้งนี้จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี  เพื่อไหว้และอุทิศบุญแก่บรรพบุรุษ เป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุรินทร์ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ รวมถึงเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญประเพณีแซนโฎนตาของชาวสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก 287 total views, no views today

287 total views, no views today