ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเสนอโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) 319 total views, 32 views today

319 total views, 32 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม กังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 2.สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 3.การจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 57 total views, 2 views [อ่านต่อ..]

57 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิต กิจกรรมการสัมมนาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL 2) โดยนักศึกษาทั้ง 19 สาขาได้นำหัวข้อการสัมมนา เรื่องบทบาทหน้าที่ครูกับการพัฒนาผู้เรียนและนำเสนอ ณ นิทรรศการของแต่ละสาขาวิชา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์วิชาครูระหว่างสาขาวิชา ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมนิทรรศการหลังฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2) ให้กับนักศึกษาได้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการสัมมนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ครูกับการพัฒนาผู้เรียน จัดขึ้น ณ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

860 total views, no views today

..

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ดังเอกสารที่แนบมา) บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมได้ที่ https://bit.ly/3l4Js80 . ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://bit.ly/3nne8TJ . ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ได้ที่ http://bundit.srru.ac.th/ . ตรวจสอบการแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://bit.ly/30AQERB . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.สร. โทร. 0 4471 0047 ต่อ 1000, [อ่านต่อ..]

659 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (วาระพิเศษ)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2.งานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 3.การเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560     [อ่านต่อ..]

950 total views, no views today

..

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. [อ่านต่อ..]

232 total views, no views today