ข่าวการอบรม

กำหนดการอบรม รุ่นที่ 3 หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กำหนดการอบรม รุ่นที่ 3 หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   1,020 total views, 1 views today

1,020 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 1,085 total views, no views today

1,085 total views, no views today

ข่าวการอบรม
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 883 total views, 4 views today

883 total views, 4 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการการออกแบบการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวันด้วยกระบวนการ Active Learning

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณคะรุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการออกแบบการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวันด้วยกระบวนการ Active Learning โดยมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทพสตรี  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยจะจัดการอบรมระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมดังนี้ 1.เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการศึกษาปฐมวัยและทักษะในการออกแบบกิจกรรมประจำวันด้วย Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF และทักษะสมรรถนะให้กับเด็กปฐมวัย [อ่านต่อ..]

217 total views, no views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเสนอโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) 612 total views, no views today

612 total views, no views today