ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายงานผลการกำกับติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2.ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 มิถุนายน 2563-31 พฤษภาคม 2564) 3.รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกิจกรรม EDU RUN [อ่านต่อ..]

2,744 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญา ( 4 ปี)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญา ( 4 ปี) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาตรบัณฑิตทั้ง 19 หลักสูตร เข้าร่วมรับฟังในการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 4,717 total views, no views today

4,717 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การแสดงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 2.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 3.รายงานผลการกำกับติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.งบประมาณ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 5.(ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [อ่านต่อ..]

578 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Learning คณะครุศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Learning คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 134 total views, no views today

134 total views, no views today