ข่าวทั่วไป

โครงการ”ครุศาสตร์อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ”ครุศาสตร์อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งคม อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

1,490 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 153 total views, no views today

153 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ” โดยมี ดร.นุชจรี บุญเกตุ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ต่ออธิการบดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2.ผู้เข้าอบรมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะแต่ละหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการจัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษาะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมินในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.ผู้เข้าอบรมมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู [อ่านต่อ..]

314 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 19 สาขาเข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม cisco webex 927 total views, no views today

927 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์               251 total views, 1 views today

251 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื่อสายเขมร โดยมีคณะจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ชั้น 2 อาคาร 41 หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 1,522 total views, 1 views today

1,522 total views, 1 views today