ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่1 ประจำปี 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มีกำหนดให้มีการทดสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 19 หลักสูตรเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex   246 total views, 34 views today

246 total views, 34 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา 2. รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 3. การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ครั้งที่ [อ่านต่อ..]

323 total views, 35 views today

..

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

 กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  ภาคปกติ กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาตามชั้นปี ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 27 พ.ค.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 30 พ.ค.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 31 พ.ค.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1 มิ.ย.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 มิ.ย.65 – เพิ่มถอน รายวิชาด้วยตนเอง (ยกเว้นชั้นปีที่ 1) 6-10 มิ.ย. 65 – [อ่านต่อ..]

62 total views, no views today

..

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 น. [อ่านต่อ..]

63 total views, no views today