วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเป็นประธาน เปิดงาน ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเข่าเหล่านนั้นจะเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้ที่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต และจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้
โดย คณะครุศาสตร์ได้แบ่งการจัดงานวันเด็ก 3 จุดดังนี้
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
2.ลานเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดโดย สาขาการประถมศึกษา,สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3.กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จัดโดย สาขาการศึกษาปฐมวัย,สาขาพลศึกษา

349 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*