ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 377/2561 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกอัตราค่าวัสดุฝึก วัสดุรายวิชา
2.การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3.โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
4. การนิเทศนักศึกษา
5.การส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561 (นักศึกษาภาคปกติ)
6.การสอบ O-NET  ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
7.การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง”
8.การประสาน SICE  (เทศกาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3 )SICE 3
9.การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  

189 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*