การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี้
1.การขอสำเร็จการศึกษาตามที่โครงการบัณฑิตกำหนด
2.พิจารณาผลการเรียนหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3.พิจารณาผลการเรียนหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3.พิจารณาผลการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
4.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ค.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ค.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร

 

 

168 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*