โครงการปฐมนิเทศรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูสร้างความเข้าใจ รู้และทราบถึงการปฎิบัติตนในสถานศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้ สังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน บทบาทหน้าที่ครูและมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 850 คน
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

694 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*