ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 2/2562 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและผ่านการคัดเลือกจำนวนสองเท่าของจำนวนการกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้ง
2.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณุวฒิประจำคณะครุศาสตร์
3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของ อ.ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ
4.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของ อ.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ
5.การขอนำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณา
6.การขอปรับเปลียนศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
7.การขอเพิ่มเติมคุณวุฒิและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง2560)
8.การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

1,461 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*