โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรมปฐมนิเทศระดับหลักสูตร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรมปฐมนิเทศระดับหลักสูตร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 350 คน ประกอบไปด้วย 1.สาขาการศึกษาปฐมวัย 2.สาขาการประถมศึกษา 3.สาขาพลศึกษา 4.สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 5.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาใหม่ (ชั้นปี 1) และนักศึกษารุ่นพี่ (ชั้นปี 2-4) ในสังกัดคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบวิสัยทัศน์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่เรียนในหลักสูตร ให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติตนในหลักสูตร ให้นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ บุคลากร และอาจารย์ในหลักสูตร ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยจัดขึ้น ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

938 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*