ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อ.ดร.ประยงค์ หัถตพรหม เป็นประธานการตรวจประเมิน
อ.ดร.ภัทระ อิทระคำแหง กรรมการ
อ.ดร.วิจิตร โพธิสาร กรรมการและเลขานุการ
นายคงคม สืบสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

309 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*