การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์การกีฬา
2.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี
3.การแก้ไขผลการเรียน
4.การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562

563 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*