โครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ (อิงสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์  (องสมรรถนะ) ปีการศึกษา 2562(กิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ
1.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในวิชาชีพครูโดยใช้สมรรถนะ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในอนาคต
3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู
สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และเจ้าหน้าที่จำนวน 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ และคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

           

609 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*