โครงการสัมมนารายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

วันที่ 14 กันยายน 2562 อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาครูได้สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค หลังจากไปศึกษา สังเกตการสอนของครูและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครูและโรงเรียน การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน โดยแบ่งการสัมมนาเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

             

1,402 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*