การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
2.รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ งวดที่ 1
5.ขอกู้กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6.การขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา)

584 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*