การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.คำสั่ง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562
2.การมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2
3.สรุปยอดเงินคงเหลือ ในบัญชีกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4.การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษากองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562
5.พิจารณาจัดสรรประเภทของทุนการศึกษา กำหนดมูลค่าในแต่ละทุนการศึกษาตามจำนวนงบประมาณที่มีอยู่ในกองทุนสนับสนุนการศึกษาฯ
6.พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา
7.พิจารณา(ร่าง)แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

232 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*