การประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ ดำเนินการประชุมชี้แจ้งตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.พิจารณาโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 หลักสูตร 2 โรงเรียน (21โรงเรียน) ปีงบประมาณ 2563

260 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*