การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 29 เมษษยน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 สำหรับการประชุมจะมีการจัดเก้าอี้ของผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและ  สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ประกาศคณะครุศาสตร์ ที่013/2563 เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563ในรุปแบบออนไลน์
2.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
3.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การขอผลงานทางวิชาการ) ของ อ.ดร.เกื้อ กระแสโสม
4.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การขอผลงานทางวิชาการ) ของ อ.ดร.พนา จินดาศรี
5.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การขอผลงานทางวิชาการ) ของ อ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
6.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การขอผลงานทางวิชาการ) ของ อ.เสาวคนธ์ สาเอี่ยม
7.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การขอผลงานทางวิชาการ) ของ อ.ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน
8.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การขอผลงานทางวิชาการ) ของ ผศ.ดร.พานชัย เกษฎา
9.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การขอผลงานทางวิชาการ) ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ทองนำ
10.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปบทความวิจัยและงานวิจัย ของ ดร.ทรงเดช สอนใจ
11.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปบทความวิจัยและงานวิจัย ของ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ
12.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปบทความวิจัยและงานวิจัย ของ นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน
13.การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
14.การรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

319 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*