การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 สำหรับการประชุมจะมีการจัดเก้าอี้ของผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.สรุปแนวทางการปฏิบัติงานของคุรุสภาตามมาตรการป้องกัน COVID-19
2.รายงานการประชุมครั้งที่4/2563
3.รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องด้านองค์ประกอบที่ 4การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
5.การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน
6.การพิจารณา ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
7.การพิจารณา ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ แผนการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
8.การพิจารณา ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

998 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*