การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. การขออนุญาตแก้ไขระดับคะแนนและผลการเรียน รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู รหัสวิชา EEDU 621501 ของอาจารย์ศิริพร เกตุสระน้อย

2. การขออนุญาตแก้ไขระดับคะแนนและผลการเรียน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา รหัสวิชา 1012103t ของอาจารย์ ดร. ภัทริยากุล  แก่นแก้ว

3. การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร รหัสวิชา 1023201t ของอาจารย์สุภนิช  เครือแก้ว

4. การขออนุญาตแก้ไขระดับคะแนนและผลการเรียน รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 รหัสวิชา 1004801t ของอาจารย์ศิริพร  เกตุสระน้อย

5. การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี  ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 3)

  

 

1,777 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*