ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานการตรวจประเมิน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ
3.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา กรรมการและเลขานุการ
4.นายสุรเดช นวะสิมัยนาม ผู้ช่วยเลขานุการ

 

166 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*