ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานการตรวจประเมิน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ
3.อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร กรรมการ
4.นายสำเร็จ สาคเรศ ผู้ช่วยเลขานุการ

401 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*