ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานการตรวจประเมิน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ กระแสโสม กรรมการ
4.นางนันทิยา สุพรรณภพ ผู้ช่วยเลขานุการ

   

281 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*