ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
1.อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต ประธานการตรวจประเมิน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ กรรมการ
3.อาจารย์วิจิตรา โพธิสาร กรรมการ
4.นายคงคม สืบสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

3,415 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*