พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ” โดยมี ดร.นุชจรี บุญเกตุ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ต่ออธิการบดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2.ผู้เข้าอบรมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะแต่ละหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการจัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษาะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมินในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.ผู้เข้าอบรมมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 16 ท่าน (จาก 4 คณะวิชา) จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31

307 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*