ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

หลักสูตร มาตราฐาน ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รายชื่อผู้เข้าอบรม
2 การพัฒนาหลักสูตร รายชื่อผู้เข้าอบรม
3 การจัดการเรียนรู้ รายชื่อผู้เข้าอบรม
4  จิตวิทยาสำหรับครู รายชื่อผู้เข้าอบรม
5 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา รายชื่อผู้เข้าอบรม
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
7 การวิจัยทางการศึกษา รายชื่อผู้เข้าอบรม
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รายชื่อผู้เข้าอบรม
9 ความเป็นครู รายชื่อผู้เข้าอบรม

 

 

794 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*